วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการติดต่อประสานงาน พบปะสังสรรค์กับสมาชิก แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นส่งเสริมอาชีพ ความรัก ความสามัคคี และเป็นสื่อกลางประสานงานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
2. เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการ และความช่วยเหลือแก่สมาชิกด้วยกัน เช่นให้ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาฯลฯ
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิก พี่ น้องศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา และ ครอบครัว
4. เพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
5. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนพุทศาสตรวิทยา
6. ไม่มีนโยบายหรือกิจกรรมการดำเนินการทีเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง หรือการเมืองทุกระดับ อารินทร์ ปันอินแปง ให้ข้อมูล

ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
หมายเหตุ ต้นฉบับยังไม่ได้แก้ไข หรือเพิ่มเติม

คณะกรรมการชมรมฯ

สถานที่ตั้ง

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสุทธาวาส
ชื่อย่อ “ช.พ.ศว.”
ที่ตั้ง : โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา
ตึกใหม่ชั้น5 วัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ เว็บไซต์ : www.buddhasart.com

ข้อมูลบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา เทสโก้โลตัส พาต้า ปิ่นเกล้า
บัญชีเลขที่ 186-2-18372-3

ประวัติความเป็นมา

หลังจากการจัดงานในครั้งนั้นคณะกรรมการจัดงานได้มีฉันทามติออกมาว่า การจัดงานครั้งต่อไปไม่ควรจำกัดเฉพาะรุ่นใดรุ่นหนึ่ง ควรเปิดโอกาสให้ศิษย์รุ่นอื่น ๆ เข้าร่วมสังสรรค์ด้วย และควรจัดที่โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเดินทาง และเป็นการรำลึกถึงสถาบัน จึงได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวพุทธศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 ที่ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมสถาบัน และเพื่อจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าขึ้นมาดูแลบริหารจัดการกองทุนด้วย การจัดงานในครั้งนั้น ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยได้จัดกิจกรรมศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบันร่วมด้วย มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมทั้งคณาจารย์ร่วมงานในวันนั้นประมาณ 200 กว่าคน และที่ประชุมในวันนั้น ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาจำนวน 24 คน เพื่อบริหารจัดการชมรมฯ และกองทุนที่คุณนิชาญได้บริจาคไว้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมด คุณนิชาญเป็นคนรับผิดชอบเช่นเดิม

หมายเหตุ คณะกรรมการ และอณุกรรมการบริหารชมรมมีทั้งหมด 37 คน มีทั้งฝ่ายสงค์และฝ่ายฆราวาส ซึ่งได้แต่งตั้งเพิ่มในการประชุมวางแผนกาทำงานบริหารชมรมฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเลขาธิการชมรมฯจะเรียนให้ทราบถึงสรุปรายงานผลการประชุมภายหลัง

คำถามที่พบบ่อย

 สมาชิกของชมรมฯ มี 3 ประเภท ?

1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสุทธาวาส 2 สมาชิกสมทบ ได้แก่ ภรรยา,บุตรและบุตรีของสมาชิกสามัญ 3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการบริหารชมรมฯ

 การเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ศว อย่างไร?

ต้องยื่นใบสมัคร ตามแบบที่ชมรมกำหนดและเสียค่าบำรุงประจำปี ปีละ 200 บาท หรือตลอดชีพ 1,000 บ

 เงินรายได้ของชมรมฯ?

1 เงินค่าบำรุงจากสมาชิก 2 เงินบริจาค 3 เงินดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร 4 เงินรายได้จากการจัดกิจกรรม..

 อำนาจและหน้าที่ของกรรมการแต่ละตำแหน่ง ?

กรุณาคลิกดูข้อระเบียบบังคับเพิ่มเติมที่ ปุ่มด้านล่าง..

ดาวน์โหลด