คณะกรรมการบริหาร

พระครูอัมพวันภัทรคุณ์ (ประธาน ฝ.สงฆ์)

นายวิสัย อุดทุม ( ประธาน ฝ.ฆารวาส)

พันตรีคมเจษฎ์ อุณวงศ์ (รองประธาน)

นายถาวร ทันมัง (เลขานุการ)

นายชาญชัย น่วมทอง (เหรัญญิก)

นายทองมาก - (นายทะเบียน)

สิบเอกวิชิต รุนพงษ์ (ปฏิคม )

นายอารินทร์ ปันอินแปง (ประชาสัมพันธ์)

พระครูสังฆรักษ์ชวาล (กิจกรรม )

นายสงบ เสนาแสง (จนท.ฝ.กิจกรรม )