10 ธันวาคม 2560 ผ้าป่าศิษย์เก่าพศว.


ยอดเงินผ้าป่าศิษย์เก่าพศว 
10 ธันวาคม 2560 
 
ยอดเงินโอนเข้าบัญชีล่าสุด จำนวนเงิน 21,770 บาท   
ยอดเงินสดผ้าป่า จำนวนเงิน 172,820.25 บาท  
รวมเป็นเงิน 194,590.25 บาท
 
 ค่าใช้จ่ายในงาน
          - ค่าอาหารและอื่นๆ 12,000 บาท
          - ค่าเต้น 5,600 บาท
            ยอดเงินคงเหลือ 176,990.25 บาท 
สรุปวันที่ 19/12/60